obchodní podmínky

obchodní podmínky ke stažení zde Vop_2015_6

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží a služeb společnosti INFIGO s.r.o.,

s.r.o., IČO 01596012, upravují všeobecné obchodní a dodací podmínky stanovené patřičnými

ustanoveními obchodního zákoníku a jsou platné pro všechny zakázky realizované společností

INFIGO s.r.o., pokud nejsou smluvně písemně stanoveny podmínky jiné. Tyto Všeobecné

obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy a potvrzením souhlasu s Kupní smlouvou

kupující vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění dle těchto Všeobecných obchodních podmínek je dodávka zboží - reklamních

předmětů a služeb - reklamního potisku, gravírování a služeb obdobné povahy, závazně objednaných

kupujícím.

3. NABÍDKY A CENY

3.1 Nabídky cen a dodací podmínky dodávky zboží a služeb jsou platné pouze po dobu, kterou určí

prodávající.

3.2 Ceny uvedené v katalozích a v cenících neobsahují DPH. Pokud není sjednána cena jiná pro

dodávku zboží a služeb, platí cena uvedená pro konkrétní množství odebraného zboží a služeb

uvedená v platném ceníku nebo katalogu nabízeného zboží.

3.3 Cena zboží nezahrnuje dopravu zboží ke kupujícímu, není-li sjednáno jinak.

3.4 K cenám potisku se připočítávají ceny prací bezprostředně související s realizací zakázky v cenách

uvedených v ceníku prací, není-li sjednáno jinak.

3.5 Prodávající si vyhrazuje právo ceny změnit kdykoliv vydáním nového ceníku výrobků a služeb.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 Kupující může zboží objednat písemně, faxem, e-mailem nebo z internetového obchodu. Vždy

musí uvést katalogové číslo zboží, množství zboží, prodejní cenu event. požadovaný termín dodání.

4.2 Prodávající vyhotoví Potvrzení objednávky - Kupní smlouvu, kterou zašle k podpisu kupujícímu. V

Kupní smlouvě prodávající uvede popis objednaného zboží, popis objednaných služeb, cenu a termín

dodání.

4.3 Podpisem Potvrzení objednávky - Kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj bezvýhradný souhlas

s cenou, termínem i podmínkami dodání zboží a služeb.

4.4 Prodávající může odmítnout přijetí objednávky kupujícího na zboží, které nemá v okamžiku

objednání na skladě nebo na služby, u kterých mu ve vyhotovení brání jiné okolnosti.

5. SLEVY

5.1 Prodávající může kupujícímu poskytnout slevu z uvedené katalogové (ceníkové) ceny na základě

výše objednávky nebo rámcové kupní smlouvy.

5.2 Prodávající může poskytnout slevu 2% z celkové hodnoty dodávky pro zboží a služby placené

v hotovosti nebo předem.

6. DODACÍ LHŮTA

6.1 Běžná dodací lhůta pro zboží bez potisku je 2 týdny, pro zboží s potiskem 3 týdny.

6.2 V případě tiskových zakázek začíná dodací lhůta plynout po zaslání kompletních podkladů

nutných ke zhotovení potisku.

6.3 V případě tiskových zakázek při požadavku na odsouhlasení náhledu (tiskové předlohy)

kupujícím začíná dodací lhůta plynout odsouhlasením této předlohy kupujícím.

6.4 Předlohu je prodávající povinen zaslat kupujícímu do 7 dnů od zaslání kompletních tiskových

podkladů.

6.5 Kupující je povinen odsouhlasit tiskovou předlohu - náhled do 3 dnů po obdržení. V případě

prodlení kupujícího s odsouhlasením tiskové předlohy je prodávající oprávněn stanovit pro dodání

zboží jiný termín, než je uveden v Kupní smlouvě.

6.6 V případě, že prodávající nedisponuje objednaným zbožím na skladě, může stanovit dodací lhůtu

odlišnou od bodu 6.1. Tuto skutečnost však musí neprodleně oznámit kupujícímu a v případě

nesouhlasu s termínem dodání, má kupující právo odstoupit od objednávky i od Kupní smlouvy.

6.7. Termín dodání zboží, které se pro zákazníka vyrábí na míru na Dálném Východě (Čína, Taiwan, HongKong atd.), se může posunout s ohledem na komplikace spojené s výrobou objednaného zboží. O posunutí termínu je kupující informován telefonicky nebo písemně. Klient bere na vědomí, že doprava zboží z Dálného Východu nemůže být prodávajícím ovlivněna.

7. DODACÍ PODMÍNKY

7.1 Kupující na objednávce vyznačí místo dodání zboží

7.2 Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím.

7.3 Dodání zboží je realizováno některým z těchto způsobů:

- osobní převzetí

- autodoprava sběrnou službou (PPL,DPD,TNT, atd...)

- doprava poštou

- vlaková pošta

- vlastní doprava prodávajícího

7.4 Náklady na dopravu nejsou součástí kupní ceny a jsou fakturovány zvlášť kupujícímu.

7.5 Běžný termín dopravy zboží ke kupujícímu je do 48 hodin od počátku přepravy. Doručení zásilek

v delším termínu u zakázek předaných třetí osobě se nepovažuje za porušení kupní smlouvy

prodávajícím a nezakládá právo zákazníka na slevu nebo odstoupení od kupní smlouvy. Případné

škody budou uplatňovány kupujícím u přepravce.

7.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího

nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží k přepravě třetí osobě.

7.7 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky v důsledku vyšší moci nebo

v případě, že objednané zboží není v termínu požadovaném kupujícím na trhu dostupné. Kupujícímu

nevzniká v tomto případě žádný nárok na náhradu škody. Mezi prodávajícím a kupujícím může dojít

k dohodě o náhradním termínu plnění dodávky.

7.8 Kupující je povinen převzít zboží doručené mu prodávajícím v případě, že splňuje kritéria

stanovená v Kupní smlouvě.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu uvedenou v kupní smlouvě včetně případných nákladů

na dopravu, balné, DPH.

8.2 Platba ceny za zboží a služby je realizována na základě vystavené faktury a to v hotovosti,

dobírkou nebo bankovním převodem.

8.3 Splatnost faktury je do 14 dnů od data vystavení, pokud není v Kupní smlouvě stanoveno jinak.

8.4 V případě prodlení v platbě se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1

% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.5 Zboží zůstává v majetku prodávajícího do úplného zaplacení kupní ceny v plné výši kupujícím.

8.6 Prodávající může fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou

fakturu v termínu splatnosti řádně uhradit.

8.7 V případě, že prodávající požaduje zaplacení zálohy na zboží předem, je kupující povinen zálohu

zaplatit do 3 dnů po obdržení faktury na tuto zálohu. Nezaplatí-li řádně a včas zálohu může

prodávající odstoupit bez náhrady od Kupní smlouvy.

8.8 Žádná část kupní ceny nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením

vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

9. ODCHYLKA OD OBJEDNANÉHO MNOŽSTVÍ

9.1 Dodavatel má právo při dodání zboží s vyznačeným reklamním nápisem odchýlit se z technických

důvodů od množství objednaného kupujícím o 10%.V rámci této odchylky se považuje dodávka za

splněnou.

9.2 Prodávajícímu vzniká nárok na zaplacení pouze množství skutečně dodaného kupujícímu.

10. STORNO OBJEDNÁVKY

10.1 Pokud dojde k potvrzení kupní smlouvy, ze strany odběratele je možné objednávku zrušit pouze v případě uhrazení storno poplatku.

10.2 Pokud se nejedná o zboží vyráběné na míru pro zákazníka, činí tento storno poplatek 30% z domluvené kupní ceny.

10.3 V případě zboží vyráběného pro kupujícího na míru činí storno poplatek 50% původní ceny celé objednávky (tedy včetně dopravy).

11. ZÁRUKY, REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

11.1 Záruční doba na zboží a služby je 24 měsíců a počíná plynout dnem splnění dodávky.

11.2 Vzhledem k druhu zboží a jeho užití negarantuje prodávající žádné specifické vlastnosti zboží.

Garantuje pouze vlastnosti, u tohoto zboží běžné a obvyklé a to, že zboží bude ve smyslu svého užití

po záruční dobu funkční.

11.3 V případě, že je kupujícímu dodáno zboží vykazující vady zjevné (viditelné), musí tuto

skutečnost neprodleně po obdržení písemně oznámit dodavateli. Neoznámí-li zjevné vady do 7 dnů

prodávajícímu, zaniká jeho právo na jakoukoliv náhradu.

11.4 V případě odebrání zboží bez potisku kupující může reklamovat zboží pouze v případě, že s ním

nebylo nakládáno jako s polotovarem anebo nebylo dále znehodnoceno potiskem nebo gravírováním.

Jakékoliv pozdější reklamace takto zpracovaného zboží jsou bezpředmětné a nebude za něj kupujícímu

poskytnuta náhrada.

11.5 Zboží nemůže být reklamováno i v případě, že technologie používané kupujícím nebo třetí

osobou neumožňují potisk (gravírování) zboží.

11.6 V případě kovového zboží prodávající nezaručuje výsledný barevný efekt gravíru.

11.7 Obaly zboží (krabičky, kartonové obaly) nejsou předmětem dodávky. Jedná se pouze o

přepravní obaly. Jakékoliv drobné poškození obalů (poškrábání, pomuchlání) nezakládá právo

kupujícího na náhradu škody nebo jiná plnění ze strany prodávajícího.

11.8 V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu zboží zaslaného mu zpět

k reklamaci. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktur, kterými je

reklamované zboží fakturováno. Kupující je povinen dodržet datum splatnosti dle bodu 8.3 těchto

podmínek.

11.9 Množstevní rozdíly mezi dodávkou a množstvím uvedeném v Kupní smlouvě zjištěné mimo

prostory prodávajícího musí být doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby, případě přepravy zboží třetí

osobou potom svědectví pověřeného zástupce této třetí osoby.

11.10 Jestliže je k potisku dodáno zboží ve vlastnictví kupujícího, prodávající ručí za toto zboží max.

do hodnoty sjednané ceny potisku.

11.11 Prodávající neodpovídá za škody vzniklé třetím osobám zneužitím logotypů a značek

chráněných zákonem nebo patentním právem. Za tyto škody odpovídá v plné výši kupující.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 V případech neupravených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se smluvní vztah řídí

obchodním zákoníkem.

12.2 Veškeré výrobky a služby dodávané prodávajícím jsou určeny výhradně k reklamním a

propagačním účelům.

12.3 V případě zahraničních dávek se případné spory řeší dle českého obchodního práva.

12.4 Veškeré vzájemné spory, které mohou vzniknout při plnění závazků smlouvy, budou řešeny prostřednictvím rozhodce.

Zázraky na počkání, nemožné do dvou dnů :-)

INFIGO milá reklamní agentura.

Vyrábíme reklamní předměty, USB paměti, šnůrky na krk, propisky a mnoho dalších dárkových předmětů.

Dodáváme také reklamní textil na který tiskneme i vyšíváme.

Pokud jste někde se svým požadavkem neuspěly, nejste spokojeni s termínem nebo cenou zkuste to u nás, budete mile překvapeni :-)

Top produkty

  • šnůrky na krk
  • usb paměti
  • kalendáře a diáře
  • reklamní dárky
  • reklamní textil